Tips & Tricks

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ e-Payment

ทำความรู้จักกับ อีเพย์เมนต์ (e-Payment) คืออะไร
อีเพย์เมนต์ คือ การจ่ายเงิน หรือ ชำระเงินในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องใช้เงินสด เช่น กรณีมีการซื้อสินค้าออนไลน์ลูกค้าทำการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทหรือร้านค้าที่ขายสินค้านั้น ๆ เป็นต้น

epayment_tax_thai1

การเก็บภาษีอีเพย์เมนต์มีที่มาที่ไปอย่างไร
กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ หรือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนชั่นแนล อีเพย์เมนต์) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนำส่งเงินภาษี การยื่นรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และเพื่อให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากร โดยกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

สาระสำคัญของกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์
1. กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet ต้องนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร อันได้แก่
1.1 มียอดฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป หรือ
1.2 มียอดฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปีและมียอดรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป
โดยหากพบเป็นไปตาม 2 ข้อข้างต้น ผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ต้องทำรายงานข้อมูลธุรกรรมส่งไปยังกรมสรรพากร และหากผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ไม่ยอมรายงานข้อมูลดังกล่าว กรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน จนกว่าจะมีการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ในส่วนของการรายงานข้อมูลผู้มีบัญชีธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะครอบคลุมทั้งข้อมูลบัญชีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยสถาบันการเงินที่ใช้ระบบอีเพย์เมนต์ต้องเริ่มเก็บข้อมูลบัญชีปี 2562 เพื่อรายงานให้แก่กรมสรรพากรภายในเดือน มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

epayment_tax_thai2

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกที่นี่)

นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรยังมีระบบ e-tax invoice และ e-receipt ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาให้กรมสรรพากรได้เอง รวมถึงเปิดให้ผู้จ่ายเงินสามารถเลือกจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่ายผ่านธนาคาร หรือ คนกลาง ตลอดจนยังเปิดระบบ e-filing เพิ่มช่องทางการยื่นแบบภาษีออนไลน์ในภาษีทุกประเภท ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานด้วยตนเอง