Tips & Tricks

วิธีติดตั้ง Web Server Nginx บน Ubuntu 18.04

การพัฒนา  Web Application ในปัจจุบัน ยังต้องพึ่งพาการทำงานของ Web Server ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรับ request – ส่ง response กลับไปยังไคลเอ้นท์ผ่าน HTTP protocol  โดยข้อมูลที่ส่งไปจะเป็นรูปแบบโครงสร้างข้อมูล HTML ที่สามารถแสดงผลบน Web browser ได้นั่นเอง  จะเห็นได้ว่าการที่เราจะเขียนโค้ดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาได้นั้นต้องมีการติดตั้ง Web Server ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งในปัจจุบัน Web server นั้นมีมากมายทั้งที่เป็นแบบ open source และ commercial ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการติดตั้ง nginx เป็น web server บน Ubuntu เพื่อทดสอบเขียนโปรแกรม Server-side script

วิธีติดตั้ง Nginx บน Ubuntu 18.04

1. เริ่มต้นให้ทำการอัพเดท software resource ก่อน ด้วยคำสั่ง “sudo apt update” แล้วกด Enter

2. จากนั้นเริ่มทำการติดตั้ง Nginx ด้วยการพิมพ์คำสั่ง “sudo apt install nginx” แล้วกด Enter

3. หลังจากติดตั้งเสร็จ ให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ “loclhost” เพื่อทดสอบว่า Nginx ทำงานถูกต้องหรือไม่ (ตามภาพแสดงว่า Nginx ทำงานถูกต้อง)

4. โดยปกติการทำงานของ Nginx จะอยู่ที่ path “/var/www/html/” ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ภาษาโปรแกรมต่าง ๆมาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ได้เลย  ถ้าเราเข้าไปดูใน path จะเห็นว่ามีไฟล์ “index.nginx-debian.html” ซึ่งเป็นไฟล์ Default ที่แสดงผลในหน้า localhost (จากข้อ 3) นั่นเอง

5. ใน Nginx เราก็สามารถทำเป็น Virtual Host ได้ โดยเปลี่ยนชื่อ localhost เป็นชื่อแอปที่ต้องการได้ดังนี้
5.1  เข้าไปที่ “/var/www/” แล้วสร้างโฟลเดอร์แอปที่ต้องการขึ้นมา เช่น “apptest

5.2  เข้าไปที่โฟลเดอร์ /var/www/apptest แล้วสร้างไฟล์ HTML ง่าย ๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น index.html

5.3 สร้างไฟล์ apptest ใน “/etc/nginx/sites-enabled” เพื่อ  Config Virtual Host   โดยกำหนดค่า Server ตามภาพ เสร็จแล้วทำการบันทึกไฟล์ (เพิ่มเติม เรากำหนด custom domain เป็น apptest.local และ ใช้ port 81 ในการรัน service)

5.4 ให้เข้าไปที่ไฟล์ “/etc/hosts” แล้วทำการเพิ่ม custom domain ของเราเป็น “apptest.local

5.5 ให้ทำการ Reload Nginx และ Networking อีกครั้ง

5.6 ทำการทดสอบ domain ด้วยการพิมพ์ URL “http://apptest.local:81”  ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะแสดงผลข้อมูลใน index.html ขึ้นมา

6. Config Nginx ให้สามารถรัน PHP
6.1 เริ่มต้นให้ทำการติดตั้ง PHP ก่อน โดยใช้คำสั่งดังนี้

6.2 เสร็จแล้วให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ apptest ใน “/etc/nginx/sites-enabled” โดยทำการเพิ่มในส่วนของ location สำหรับการประมวลผลไฟล์ PHP ขึ้นมา เสร็จแล้วให้ทำการ restart nginx อีกครั้ง (คำสั่ง $ nano /etc/nginx/sites-enabled/apptest) ต้องระบุเวอร์ชั่น php-fpm ให้ถูกต้อง ซึ่งเวอร์ชั่นที่ลงไว้เป็น php7.2

6.3 ทำการทดสอบสร้างไฟล์ hello.php ขึ้นมาภายใต้ “/var/www/apptest/”  จากนั้นให้เปิดเบราว์เซอร์เข้าไปที่ URL “http://apptest.local:81/hello.php”  เพื่อดูว่าการแสดงผลภาษา PHP บน Nginx ทำงานถูกต้องหรือไม่

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมบน Localhost ที่มีหลาย ๆแอป เราสามารถสร้าง Virtual Host เพิ่มได้ตามต้องการ หรือจะใช้  Docker มาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ก็จะยิ่งสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น