Tips & Tricks | Windows

วิธีสร้าง Batch File .Bat บน Windows

การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างนั้น ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทำผ่านหน้าจอ Windows เป็นหลัก เนื่องจากใช้งานง่ายและสะดวก แต่งานบางอย่างที่ค่อนข้างเฉพาะและมักจะทำซ้ำ ๆบ่อยครั้ง เช่น การ Backup file ที่เราต้องทำทุก ๆวัน บางทีก็อาจจะเสียเวลาและแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ก็ต้องมานั่งคลิก copy/paste บนหน้าจอวินโดว์แบบเดิมทุก ๆครั้ง ทาง Microsoft จึงให้เราสามารถที่จะสร้างชุดคำสั่ง DOS Command line เป็นไฟล์นามสกุล .Bat หรือเราเรียกว่า “Batch file” ซึ่งไฟล์นามสกุลนี้สามารถรันชุดคำสั่งของ Dos ได้ทันที

คำสั่งพื้นฐานของ DOS สำหรับการสร้าง Batch File
– ECHO เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับพิมพ์ หรือ แสดงข้อความที่ต้องการ
– @ECHO OFF เป็นการซ่อนคำสั่ง Command Line ไม่ให้แสดงบน DOS (มักจะใช้เป็นคำสั่งที่ใช้เริ่มต้นไฟล์สำหรับการสร้าง Batch File)
– START เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการรันไฟล์ หรือ แอพลิเคชัน ที่เราต้องการให้แสดงขึ้นมา
– REM เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแทรกคอมเม้นใน Batch file
– MKDIR เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้าง Directory
– RMDIR เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบ Directory
– DEL เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบไฟล์
– COPY เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ Copy ไฟล์
– XCOPY เป็นคำสั่งที่ใช้ขยายความสามารถของคำสั่ง copy ธรรมดา ให้สามารถคัดลอกได้ทั้งไดเร็คทอรีและไดเร็คทอรีย่อย
– TITLE เป็นคำสั่งที่ใช้แก้ไขชื่อ Header ของหน้าต่าง Dos
– CLS เป็นคำสั่งเคลียร์หน้าจอ
– PAUSE เป็นคำสั่งหยุดหรือพักเพื่อดูผลลัพธ์ทางหน้าจอ (ถ้าไม่มีคำสั่งนี้หน้าจอ Dos จะปิดทันทีเมื่อคำสั่งประมวลผลเสร็จ)

สร้าง Batch file พื้นฐานเพื่อดู IP Address
แทนที่เราต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งเพื่อดู ip address ของเครื่อง เราก็สามารถที่จะสร้างเป็น Batch file ขึ้นมาใช้งานได้เลย โดยมีขั้นตอนง่าย ๆดังนี้
1. ให้เปิด Notepad หรือ editor อื่น ๆก็ได้ แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้
– @ECHO OFF คำสั่งซ่อน Command line
– IPCONFIG /ALL คำสั่งในการแสดง IP Address ของเครื่อง
– PAUSE คำสั่งหยุดเพื่อดูผลลัพธ์

batch_file_01

2. เสร็จแล้วทำการ Save as เป็น .bat

batch_file_02

3. ทดสอบการรันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ โดยการดับเบิ้ลคลิก Batch file ก็จะแสดงหน้าจอ Dos ขึ้นมาพร้อมกับรายละเอียด IP Address ของเครื่อง

batch_file_03

สร้าง Batch file แบบมีเงื่อนไข If-Else
1.เริ่มต้นให้เราเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา พิมพ์ชุดคำสั่ง batch file แบบมีเงื่อนไข ด้วยการใช้ If-Else ดังนี้
– @echo off คำสั่งซ่อน Command line
– echo. คำสั่งแสดงข้อความ
– set /p MyScore=Enter Your Score : คำสั่งรับค่าตัวเลขเก็บไว้ในตัวแปร MyScore
– echo Value is %MyScore% คำสั่งแสดงค่า MyScore
– if %MyScore% GEQ 60 (echo Congratulation) else (echo Sorry) คำสั่งเช็คค่า MyScore ถ้ามากกว่าเท่ากับ 60 ให้แสดงข้อความ “Congratulation” ถ้าต่ำกว่าให้แสดงข้อความ “Sorry”
– pause คำสั่งหยุดดูผลลัพธ์

batch_file_10

2. เสร็จแล้วทำการ Save as เป็น .bat

batch_file_11

3. ทดสอบการรันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ โดยการดับเบิ้ลคลิก Batch file ก็จะแสดงหน้าจอ Dos ขึ้นมาพร้อมกับให้เรากรอกค่าตัวเลขลงไปเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขตามที่เรากำหนดให้แสดงข้อความออกมา

batch_file_12

สร้าง Batch file แบบวนลูป Loop
คำสั่งในการวนลูปบน Batch file นั้นสามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบ FOR/IN/DO และ Goto บทความนี้จะยกตัวอย่างการเขียนแบบ FOR/IN/DO นะครับ
1. ให้เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา พิมพ์คำสั่งดังนี้
– @echo off คำสั่งซ่อน Command line
– FOR /L %%A IN (1,1,20) DO ( คำสั่งในการวนลูป 1,1,20 หมายถึง เริ่มต้นที่ 1 , เพิ่มทีละ 1 และสิ้นสุดที่ 20 รอบ
– ECHO Loop at %%A ) ในแต่ละรอบให้พิมพ์ข้อความ “Loop at %%A” ซึ่ง %%A คือค่าตัวเลขอินเด็กในแต่ละรอบ
– pause คำสั่งหยุดดูผลลัพธ์

batch_file_29

2. เสร็จแล้วทำการ Save as เป็น .bat

batch_file_28

3. ทดสอบการรันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ โดยการดับเบิ้ลคลิก Batch file ก็จะแสดงหน้าจอ Dos ขึ้นมาพร้อมกับวนลูปแสดงค่าจำนวน 20 รอบตามที่เรากำหนดเอาไว้

batch_file_27

ในคำสั่ง FOR/IN/DO เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ Backup file ได้ โดยดูตัวอย่างคำสั่งด้านล่าง

batch_file_30

คำสั่งนี้เป็นการสั่งให้ Copy รูปภาพที่มีนามสกุล .jpg, .bmp และ .png ที่อยู่ใน Folder c:\source โดยจะคัดลอกไฟล์รูปภาพทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ Folder c:\images วิธีการใช้งานก็บันทึกไฟล์เป็น .bat รันคำสั่งด้วยการดับเบิ้ลคลิก
เราจะเห็นว่าการสร้าง Batch file ขึ้นใช้งานเองนั้น สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้หลายอย่างเพียงแค่คลิกรัน .bat ไฟล์เท่านั้น ช่วยลดขั้นตอนการพิมพ์คำสั่งบน Dos เอง หรือ การที่ต้องใช้งานเองผ่านหน้าจอ Windows ด้วย แต่ในข้อดีก็ยังมีข้อที่ต้องระวังเพราะการใช้คำสั่ง Command Dos บน Batch file นั้นต้องมั่นใจจริง ๆว่าคำสั่งนั้นถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับไฟล์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้