Tips & Tricks

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านออนไลน์

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งระดับชาติในปี 2566 โดยมีกำหนดการเลือกตั้ง คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย เราในฐานะผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นผู้ที่จะกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต จึงควรออกไปใช้สิทธิและทำหน้าที่พลเมืองของชาติในการเลือกผู้นำรัฐบาลให้เข้ามาบริหารประเทศ โดยสิทธิในการเลือกตั้งกำหนดไว้ว่าต้องเป็นสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้

กติกาการเลือกตั้งปี 2566

ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2566 นี้จะใช้กติกาการเลือกตั้งเป็นแบบบัตร 2 ใบ คือ กาเบอร์พรรค และ กาเบอร์ สส. เขต รวมจำนวน สส. ทั้งหมด 500 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. แบบแบ่งเขต จำนวน 400 ที่นั่ง และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง  โดยจะใช้บัตรสีม่วงเป็นบัตรแบบแบ่งเขต และ บัตรสีเขียวเป็นแบบบัญชีรายชื่อ (หรือ เบอร์พรรค) ดังตัวอย่างด้านล่าง


ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ทำอย่างไร

สามารถทำการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 66 ได้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำได้ดังนี้
1. ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ Thai Election
2. ทำการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ


3. ถ้าหากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2566 ก็จะขึ้นความ ชื่อ, เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง และ ลำดับรายชื่อ แสดงขึ้นมา


เราจะเห็นว่าทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งปี 2566 ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ผ่านระบบออนไลน์ที่ทางหน่วยงานรัฐจัดทำไว้ให้ ทั้งนี้การเลือกตั้งใหญ่ระดับชาตินั้นจะเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความหมายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของเราในอีก 4 ปีข้างหน้า จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากาพรรคและคนที่เราคิดว่าเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแล้วสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนเรา รวมทั้งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติของเราได้